Interior designer, stylist, trendsetter, merchandiser, graphic artist - a graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław, holder of a French government scholarship. A longtime creative director of the AlmiDecor brand and a specialist in brand creation and rebranding. 

Producer and co-organizer of individual and collective exhibitions in Poland and abroad. An active artist and photography lover. Works created out of passion for history, art, design and travel can be described as innovative, simple, and at the same time with a strong identity. 

Based on the observation of interior design trends and phenomena in the rich cultural diversity, I set the direction in creating different brand images. For many years I have been specializing in interior design, styling photo sessions, planning marketing campaigns and seasonal collections, as well as artistic creation and branding for Polish and international clients. I dictate color and style trends for Christmas and year-round collections, which can be read in magazines and heard on TV. 

My work and consulting on private and public projects combine an innovative approach with real needs, resulting with  always original solution. By working with, among others, the Capitol Theater in Wrocław, the Konary Palace, AlmiDecor, Jafra, Dagmara My Christmas, KLER, I constantly undertake new artistic and commercial challenges characterized by freshness, sensitivity and an innovative approach.
Projektant wnętrz, stylista, trendsetter, merchandiser, artysta grafik- absolwent wrocławskiej ASP, stypendysta rządu francuskiego. Wieloletni dyrektor kreatywny marki AlmiDecor oraz specjalista w kreowaniu i rebrandingu marek.

Producent oraz współorganizator wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz za granicą. Aktywny artysta i miłośnik fotografii. Prace tworzone z pasji do historii, sztuki, designu oraz podróży można opisać jako nowatorskie, proste, a jednocześnie o silnej tożsamości.

Na podstawie obserwacji trendów wnętrzarskich oraz zjawisk w bogatej różnorodności kulturowej, wyznaczam kierunek w kreowaniu wizerunku marek. Od wielu lat specjalizuję się w projektowaniu wnętrz, stylizacji sesji zdjęciowych, planowaniu kampanii marketingowych i kolekcji sezonowych, a także kreacji artystycznej oraz brandingu dla polskich i międzynarodowych klientów. Dyktuję trendy kolorystyczne i stylistyczne kolekcji świątecznych oraz całorocznych, o których piszę w gazetach oraz opowiadam w telewizji.

Moja praca i doradztwo przy prywatnych oraz publicznych projektach łączy nowatorskie podejście z rzeczywistymi potrzebami, których owocem jest oryginalne rozwiązanie. Współpracując między innymi  z Teatrem Capitol we Wrocławiu, Pałacem Konary, AlmiDecor, Jafra, Dagmara My Christmas, KLER nieustannie podejmuję się nowych artystycznych i komercyjnych wyzwań, które charakteryzują się świeżością, wrażliwością oraz innowacyjnym podejściem.THIS IS WHAT I DO | TYM SIĘ ZAJMUJĘ


STRATEGY & BRANDING
brand strategy | strategia marki

communication strategy | strategia komunikacji

benchmarking

rebranding

logo

products analysis | analiza produktów

visual identification | identyfikacja wizualna
DESIGN & CREATION
interior design | projekty wnętrz

creative direction | dyrekcja kreatywna

website | strona www

photo session | sesja zdjęciowa

copywriting

packaging design | opakowania

catalog | katalog

visual merchandising

MARKETING & PR
e-mail marketing

contact with press | kontakt z prasą

fairs | targi

ATL

BTL

marekting strategy | strategia marketingowa

marketing campaign | kampania marketingowa

︎ ︎ ︎ ︎

PRIVACY POLICY
COPYRIGHT © SHYMURA CONCEPT 2022.
ALL RIGHTS RESERVED